Educational humour: somebody-nobody
(bilingual web site: in English For English version click on this flag and Polish Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Updated: 2023/5/24

Click refresh if this page shows incompleteMenu 1:

(This web site:)

(In English:)

Homepage

About me (Dr Jan Pajak)

All-in-one

Korea

Hosta

Hawaian sign

Somebody

Menu 2


(In Polish - po polsku:)

Homepage

O mnie (Dr Jan Pajak)

ktoś-nikt


(Sem 1, 2007 notes:)

ASE

IP


(Sem 2, 2007 notes:)

CP

DM


(Mirrors of this page:)

pajak.fateback.com

pajak.6te.net
Menu 2:

(scrollable)

(Here is the list of all web pages of this author, arranged by language (in 8 languages). Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking over there on the item "Menu 2".)


In English - in Polish below (po polsku poniżej):

Some anonymous people created these educational stories. The stories are also good ones. I believe that they have deep educational values. Therefore I am making them available for you to read and (if possible) to learn from them.

Po polsku:

Jakieś anonimowe osoby stworzyły te edukacyjne historie. Historie też są zabawne i dające dużo do myślenia. Uważam, że mają one głębokie walory edukacyjne. Dlatego udostępniam je do przeczytania i (jeśli to możliwe) uczenia się z nich.


FOUR PEOPLE

In English - in Polish below (po polsku poniżej):

Once upon a time, there were four people;
Their names were Everybody, Somebody, Nobody and Anybody.

Whenever there was an important job to be done,
Everybody was sure that Somebody would do it.

Anybody could have done it, but Nobody did it.
When Nobody did it, Everybody got angry because it was Everybody's job.

Everybody thought that Somebody would do it, but Nobody realized that Nobody would do it.

So consequently Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done in the first place.

Po polsku:

Dawno, dawno temu były sobie cztery osoby;
Nazywali się Wszyscy, Ktoś, Nikt i Ktoś.

Kiedykolwiek była ważna praca do wykonania,
Wszyscy byli pewni, że Ktoś to zrobi.

Każdy mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.
Kiedy nikt tego nie zrobił, wszyscy się złościli, bo to była praca wszystkich.

Wszyscy myśleli, że Ktoś to zrobi, ale Nikt nie zdawał sobie sprawy, że Nikt tego nie zrobi.

Więc w konsekwencji Każdy obwiniał Kogoś, kiedy Nikt nie zrobił tego, co Ktokolwiek mógł zrobić w pierwszej kolejności.


MONEY

In English - in Polish below (po polsku poniżej):

Money will buy a bed not sleep;
books, but not brains;
food, but not appetite;
finery, but not beauty;
a house, but not a home;
medicine, but not good health;
luxuries and amusement, but not happiness;
a Crucifix, but not a Saviour;
a church, but not heaven.

Po polsku:

Za pieniądze kupisz łóżko, a nie sen;
książki, ale nie mózgi;
jedzenie, ale nie apetyt;
ozdoby, ale nie piękno;
dom, ale nie dom;
medycyna, ale nie dobre zdrowie;
luksusy i rozrywki, ale nie szczęście;
Krucyfiks, ale nie Zbawiciel;
kościół, ale nie niebo.


LIFE BEFORE THE COMPUTER

In English - in Polish below (po polsku poniżej):

* Memory was something that you lost with age,
* An application was for employment,
* A program was a TV show,
* A cursor used profanity,
* A keyboard was a piano,
* A web was a spider's home,
* A virus was the flu,
* A CD was a bank account,
* A hard drive was a long trip thru a bad road,
* A mouse pad was where a mouse lived,
* And if you had an 8 1/2 inch floppy ... you just hoped nobody finds out.

Po polsku:


THE DIFFERENCE BETWEEN MEN AND WOMEN

In English - in Polish below (po polsku poniżej):

There was a group of adults who were taking a Computer Science course at a Community College.
And after a few weeks of classes the Professor decided to have some fun one day as a little learning activity
And he dovoded them into by their sex and he put the men on one side of the room and the women on the other side of the room.
And he said, "I want you all to do a project in the next ten minutes and I just want you to determine whar 'Gender' computers ought to be"
And so they deliberated and so finally here came the men and they had voted unanimously that computers should be referred to in the feminine gender.
And so the Professor said, "Alright, share with me your points. They had four points. They said ...
The reason why the Computer should be spoken up in the feminine gended is because:

1. No one but their Creator understands their internal logic

2. When computers communicate with each other they speak in code language that only they and experts can understand.

3. Every mistake you make is stored on their hard drive for later retrieval.

4. Because as soon as you commit to one you find yourself spending your paycheck on accessorising it.
The women had the last word on this subject.
The women voted unanimously Computers must be in the masculine gender. Why???

1. First of all, in order to get their attention you have to turn them on.

2. Secondly, they have a lot of data but still cannot think for themselves.

3. Thirdly, they are supposed to help you solve problems but half of the time they are the problem.

And the final reason they gave was ...
4. Because as soon as you commit to one you realize that if you had waited a little longer you could have got ... a better model.

Po polsku:

Była grupa dorosłych, którzy uczęszczali na kurs informatyki w Community College.
I po kilku tygodniach zajęć Profesor postanowił pewnego dnia trochę się zabawić jako małe zajęcie edukacyjne
I połączył ich według płci i umieścił mężczyzn po jednej stronie pokoju, a kobiety po drugiej stronie pokoju.
Poczym powiedział: "Chcę, żebyście wszyscy wykonali projekt w ciągu następnych dziesięciu minut i chcę tylko, żebyście ustalili, jaką 'płcią' powinno się opisywać komputery"
Tak więc naradzali się i w końcu przybyli mężczyźni i jednogłośnie głosowali, że komputery powinny być określane jako należące do płci żeńskiej.
Więc Profesor powiedział: „Dobrze, podzielcie się ze mną swoimi punktami. Mieli cztery punkty. Powiedzieli…
Powodami, dla których komputer powinien być opisywany jako należący do płci żeńskiej, jest to, że:

1. Nikt poza ich Stwórcą nie rozumie ich wewnętrznej logiki.

2. Kiedy komputery komunikują się ze sobą, używają języka kodu, który rozumieją tylko one i eksperci.

3. Każdy popełniony przez ciebie błąd jest przechowywany na dysku twardym w celu późniejszego odzyskania.

4. Ponieważ jak tylko się na któryś z nich zdecydujesz, będziesz wydawał całą swoją wypłatę na wyposażenie go w co dodatkowo wymaga do działania.

Ostatnie słowo w tej sprawie miały jednak kobiety.
Kobiety głosowały jednogłośnie: komputery muszą być rodzaju męskiego. Dlaczego???

1. Przede wszystkim, aby zwrócić ich uwagę, musisz je włączyć.

2. Po drugie, mają dużo danych, ale wciąż nie potrafią samodzielnie myśleć.

3. Po trzecie, mają pomagać w rozwiązywaniu problemów, ale w połowie przypadków to one są problemem.

A ostatecznym powodem, który podały, było ...
4. Bo gdy tylko się na któryś z nich się zdecydujesz, zdajesz sobie sprawę, że gdybyś poczekała trochę dłużej, mógłabyś uzyskać … lepszy model.


JESUS KNOWS YOU'RE HERE - BETTER WATCH OUT

In English - in Polish below (po polsku poniżej):


A burglar broke into a house one night. He shined his flashlight around, looking for valuables when a voice in the dark said,
'Jesus knows you're here..!!!'
He nearly jumped out of his skin, clicked his flashlight off, and froze.
When he heard nothing more, after a bit, he shook his head and continued.
Just as he pulled the stereo out so he could disconnect the wires, clear as a bell he heard
'Jesus is watching you..!!!'
Freaked out, he shined his light around frantically, looking for the source of the voice.
Finally, in the corner of the room, his flashlight beam came to rest on a parrot.
'Did you say that?' he hissed at the parrot.
'Yep', the parrot confessed, then squawked, 'I'm just trying to warn you that he is watching you.'
The burglar relaxed... 'Warn me, huh? Who in the world are you?'
'Moses..!!!' replied the bird.
'Moses?' the burglar laughed. 'What kind of people would name a bird Moses?'
'The kind of people that would name a Rottweiler Jesus..!!!'

Po polsku:

Pewnej nocy włamywacz włamał się do domu. Oświetlił latarką okolice, szukając kosztowności, gdy głos w ciemności powiedział:
„Jezus wie, że tu jesteś..!!!”
Prawie wyskoczył ze skóry, wyłączył latarkę i zamarł.
Kiedy nie usłyszał nic więcej, po chwili potrząsnął głową i kontynuował.
Gdy wyciągnął stereo, żeby odłączyć przewody, usłyszał wyraźnie jak dzwon
„Jezus cię obserwuje..!!!”
Przerażony, gorączkowo świecił latarką, szukając źródła głosu.
W końcu, w rogu pokoju, promień jego latarki spoczął na papudze.
'Tak powiedziałeś?' syknął do papugi.
Tak, przyznała papuga, po czym zaskrzeczała: „Próbuję cię tylko ostrzec, że cię obserwuje”.
Włamywacz odprężył się... 'Ostrzeż mnie, co? Kim ty, u licha, jesteś?
'Mojżesz..!!!' odparł ptak.
Mojżesz? roześmiał się włamywacz. „Jacy ludzie nazwaliby ptaka Mojżeszem?”
'Ludzie, którzy nazwaliby rottweilera Jezusem...!!!'


A senior moment - Górą staruszkowie

In English - in Polish below (po polsku poniżej):

A very self-important fresh college student attending a game of rugby, took it upon himself to explain to a senior citizen sitting next to him why it was impossible for the older generation to understand his generation."You grew up in a different world, actually an almost primitive one," the student said, loud enough for many of those nearby to hear. "The young people of today grew up with television, jet aeroplanes, space travel, man walking on the moon, our spaceships have visited Mars. We have nuclear energy, electric and hydrogen cars, computers with light-speed processing and….. ", pausing to take another gulp of beer. The Senior took advantage of the break in the student's litany and said, "You're right, son. We didn't have those things when we were young........ so…… we invented them. Now, you arrogant little sh*t, what are you doing for the next generation?" The applause was resounding...

Po polsku:

Przepełniony poczuciem własnej ważności młody student szkoły pomaturalnej obserwujący mecz rugby, zaochotniczył aby wyjaśnić staruszkowi siedzącemu w następnym krześle dlaczego jest niemożliwością dla starszej generacji aby zrozumieć jego generację. "Wy wyrastaliście w odmiennym świecie, faktycznie to niemal prymitywnym", stwierdził student wystarczająco głośno aby większość siedzących w pobliżu mogła to usłyszeć. "Dzisiejsi młodzi ludzie wyrastali z telewizją, samolotami odrzutowymi, podróżami w kosmos, człowiekiem chodzącym po księżycu, naszymi statkami kosmicznymi wizytującymi Marsa. My mamy energię atomową, samochody elektryczne i na wodór, komputery przetwarzające z szybkościami światła, oraz ...", tu przerwał aby pociągnąć następny łyk piwa. Staruszek wykorzystał tę przerwę w litanii studenta i powiedział, "Masz rację, synu. My NIE mieliśmy tych rzeczy kiedy byliśmy młodzi ... dlatego ... my je powynajdowaliśmy. Co zaś, arogancki mały gówniarzu, wy czynicie dla swej następnej generacji? Rozległy się donośne przyklaśnięcia ...

Date of starting this page: 17 August 2007
Date of the latest updating of this page: 24 May 2023
(Check in "Menu 2" whether there is even a more recent update!)